Schoolexpert
Selecteer de plaats
van je school.

Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. SchoolExpert B.V., Nijverheidsweg 24a, 3762 ER Soest verkoopt “leermiddelen in de breedste zin van het woord” aan Scholen en instellingen en aan leerlingen van scholen en of instellingen. Met “leermiddelen” worden alle door SchoolExpert te verkopen producten bedoeld welke bijdragen tot het volgen van de opleiding en of studie en of het geven van de opleiding of studie.
1.2. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, ten aanzien van de verkoop van leermiddelen in de breedste zin van het woord van SchoolExpert aan Scholen, instellingen en aan leerlingen. Koper sluit voor de levering van de “leermiddelen in de breedste zin van het woord” die geleverd worden via SchoolExpert een overeenkomt met SchoolExpert.
1.3. Aanbiedingen van SchoolExpert zijn vrijblijvend, binden SchoolExpert niet, en kunnen onmiddellijk na ontvangst van een bestelling door SchoolExpert worden herroepen. Als SchoolExpert een bestelling weigert, informeert zij de koper hierover via e-mail of brief binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
1.4. Een overeenkomst tussen SchoolExpert en koper zijnde School en of instelling komt tot stand zodra SchoolExpert een overeenkomst heeft verzonden aan koper zijnde School en of instelling hetzij per e-mail, hetzij per brief of wanneer door SchoolExpert uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
1.5. Algemene voorwaarden van koper gelden niet tenzij deze door SchoolExpert schriftelijk zijn aanvaard.
1.6. Schoolexpert behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door koper schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

2. Prijzen, verzend- en administratiekosten
2.1. Door SchoolExpert aangegeven verkoopprijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten.
2.2. Prijswijzigingen t.o.v. de op het bestelformulier genoemde prijzen zijn voorbehouden.
2.3. Voor verzendkosten van bestellingen gelden de volgende tarieven:
2.3.1. Alle leveringen naar het schooladres: franco (indien dit contractueel is vastgelegd met de school).
2.3.2. Hoofdbestelling naar huisadres: € 5,50.
2.3.4. Bestellingen met levering buiten Nederland en in Europa: € 9,50.
2.3.5. Bestellingen met levering buiten Europa: € 25,-.

3. Bestellen en leveren
3.1. Bestellingen van leermiddelen door leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar worden geacht te zijn gedaan met toestemming van ouders, voogden of verzorgers. Derhalve moeten een der ouders,voogden en of verzorgers meetekenen.
3.2. Om levering voor aanvang van het schooljaar 2021 – 2022 te garanderen, dient de bestelling vóór 1 juli 2021 in het bezit te zijn van SchoolExpert.
3.3. SchoolExpert levert leermiddelen binnen negentig dagen na ontvangst van correct en volledig ingevulde bestelformulieren en zoveel mogelijk voor het begin van het schooljaar. Opgegeven levertijden gelden uitsluitend voor levering in Nederland en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding van de afleveringstermijn heeft koper geen recht op enige schadevergoeding. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is en mits Schoolexpert schriftelijk in gebreke is gesteld om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren.
3.4. Alle bestellingen van leerlingen – deelnemers worden afgeleverd op het huisadres van de leerling - deelnemer, tenzij contractueel met de school van koper is overeengekomen dat op het schooladres wordt geleverd.
3.5. Alle bestellingen van scholen en of instellingen worden afgeleverd op het vestigingsadres van de school en of instelling tenzij anders overeengekomen.

4. Eigendom van leermiddelen
4.1. Alle gekochte leermiddelen blijven eigendom van SchoolExpert tot het moment van volledige betaling door de koper van al hetgeen hij/zij aan SchoolExpert is verschuldigd uit hoofde van enige overeenkomst, inclusief eventuele rente en kosten van eerdere of latere leveringen, zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
4.2. Het staat de koper die nog geen eigenaar is niet vrij om ontvangen leermiddelen te verkopen, belasten, vervreemden en/of te bezwaren. Hij/zij dient als een ‘goed huisvader’ te zorgen voor de leermiddelen.
4.3. Passets en artikelen welke op zicht aan scholen en instellingen worden verstrekt blijven eigendom van SchoolExpert. Bij vermissing of schade aan deze artikelen zullen deze artikelen in rekening worden gebracht aan de school of instelling.

5. Betalen
5.1. De koper, zijnde leerling - deelnemer geeft bij het bestellen aan op welke wijze de factuur wordt voldaan.
5.2. Als de koper, zijnde leerling - deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens SchoolExpert heeft voldaan, is hij/zij van rechtswege, zonder ingebrekestelling, in verzuim. SchoolExpert kan dan de (uitvoering van de) overeenkomst met koper of samenhangende overeenkomsten opschorten of ontbinden en de geleverde leermiddelen terugvorderen. Voorts is koper alsdan aan SchoolExpert vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand of gedeelte van een maand over het verschuldigde bedrag.
5.3. Alle verdere op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten- waaronder incassokosten begrepen- komen eveneens voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de verschuldigde hoofdsom en indien de werkelijke kosten hoger liggen dan dit bedrag: de werkelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door Schoolexpert doet de verschuldigdheid ontstaan. Ingeval van aanmaning is de besteller in ieder geval minimaal een bedrag van € 7,50 incasso/administratiekosten verschuldigd.
5.4. Voor de koper, zijnde School en of instelling hanteert SchoolExpert een betalingstermijn van 30 dagen netto na levering van de door koper, zijnde school en of instelling, bestelde producten. Dit tenzij anders overeengekomen.
5.5. De school en instelling dienen de factuur te voldoen aan SchoolExpert.
5.6. Als de koper, zijnde school en of instelling niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen jegens SchoolExpert heeft voldaan, is hij/zij van rechtswege, zonder ingebrekestelling, in verzuim. SchoolExpert kan dan de (uitvoering van de) overeenkomst met koper of samenhangende overeenkomsten opschorten of ontbinden en de geleverde leermiddelen terugvorderen. Voorts is koper, zijnde school - instelling alsdan aan SchoolExpert vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand of gedeelte van een maand over het verschuldigde bedrag.
5.7. De kosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) die SchoolExpert maakt door niet-tijdige betaling komen ten laste van de koper, zijnde school - instelling. Ingeval van aanmaning is de besteller in ieder geval minimaal een bedrag van € 7,50 incasso/administratiekosten verschuldigd.
5.8. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan.
5.9. Schoolexpert behoudt zich het recht voor om het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit)betaling van de overeengekomen koopprijs te verlangen.
5.10. Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij Schoolexpert te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf koper niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6. Klachttermijn, bedenktijd, annuleren, ontbinden en retourneren
6.1. De koper, zijnde leerling – deelnemer, dient geleverde leermiddelen direct na ontvangst te controleren. Hij/zij kan een klacht dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd bij SchoolExpert indienen via het e-mail adres vragen@schoolexpert.nl . De koper zijnde leerling – deelnemer krijgt dan binnen 2 werkdagen bericht. Na 14 dagen wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en wordt het geleverde geacht te zijn geaccepteerd door de koper, zijnde leerling – deelnemer, en als correct, onbeschadigd en conform de afleverbon geleverd.
6.2. De koper, zijnde school en of instelling, dient geleverde leermiddelen direct na ontvangst te controleren. Hij/zij kan een klacht dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd bij SchoolExpert indienen via het e-mail adres vragen@schoolexpert.nl . De koper zijnde school en of instelling krijgt dan binnen 2 werkdagen bericht. Na deze maand wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en wordt het geleverde geacht te zijn geaccepteerd door de koper, zijnde school en of instelling, en als correct, onbeschadigd en conform de afleverbon geleverd.
6.3. Ingeval een klacht van koper, zijnde leerling- deelnemer en of school – instelling gegrond is, zal SchoolExpert hetzij het ondeugdelijk geleverde tegen retournering vervangen door nieuwe producten of het te weinig geleverde alsnog leveren hetzij – bij ontbinding van de overeenkomst en voorzover koper reeds heeft betaald – het betaalde volledig terugbetalen plus door de koper betaalde verzendkosten tegen volledige retournering van het geleverde aan SchoolExpert. Bij ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook dient de koper alle ontvangen leermiddelen onmiddellijk en onbeschadigd in de originele verpakking aan SchoolExpert te retourneren.
6.4. De koper, zijnde leerling - deelnemer heeft het recht om de bestelde leermiddelen binnen 7 dagen bedenktijd na ontvangst aan SchoolExpert te retourneren en de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Als koper, zijnde leerling – deelnemer gebruik wil maken van de mogelijkheid dient koper, zijnde leerling – deelnemer de retour(RMA) procedure te volgen. Een retour(RMA) nummer inclusief alle voorwaarden kan de koper, zijnde leerling – deelnemer, aanvragen via rma@SchoolExpert.nl. SchoolExpert betaalt alsdan, eventueel reeds door koper, zijnde leerling – deelnemer, betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, terug aan koper, zijnde leerling - deelnemer. De kosten voor retourzending komen voor rekening van koper zijnde leerling - deelnemer.
6.5. Bestelde goederen welke niet kunnen worden geretourneerd door de koper, zijnde leerling en of deelnemer of school – instelling zijn:

  • op maat gemaakte artikelen(bijvoorbeeld op maat gemaakte gehoorbescherming)
  • maat kleding en schoenen
  • speciaal bedrukte artikelen
  • ICT gerelateerde producten

6.6. Geretourneerde leermiddelen dienen te verkeren in dezelfde staat als bij aflevering aan koper en eventuele verzegeling van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur dient niet te zijn verbroken. Bij retourzending moet worden meegezonden (een kopie van) de afleverbon of de factuur en het compleet ingevulde RMA formulier. Of, als het geleverde volgens koper niet beantwoordt aan de overeenkomst, de reden hiervan vermelden op het RMA formulier.
6.7. Retourzending kan uitsluitend naar: SchoolExpert, Nijverheidsweg 24a, 3762 ER Soest.
6.8. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten en/of pakketten zonder RMA nummer worden niet in ontvangst genomen.
6.9. Bij retourzending van een geleverd nieuw leermiddel dat duidelijk gebruikt of beschadigd is, is koper onder alle omstandigheden minimaal 1/3 deel van de verkoopprijs van een nieuw leermiddel verschuldigd aan SchoolExpert, onverminderd overige aanspraken van SchoolExpert op basis van de overeenkomst en de wet.
6.10. Schoolexpert heeft (naast de mogelijkheden op grond van de wet) het recht op opschorting en (gedeeltelijk) ontbinding in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden en bij curatele of indien op koper de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van koper in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen. In dat geval heeft Schoolexpert tevens het recht om terstond betaling te verlangen van al haar werkzaamheden tot het moment van opschorten of (gedeeltelijke) ontbinding.

7. Diversen
7.1. “In Nota Artikelen”: In Nota artikelen zijn leermiddelen die worden nageleverd, omdat deze nog niet leverbaar zijn. Deze leermiddelen worden op de afleverbon afzonderlijk vermeld.
7.2. Overmacht: Ingeval van overmacht is SchoolExpert niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper, zijnde leerling – deelnemer en/- of school en instelling na te komen. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor SchoolExpert tijdelijk of blijvend niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zoals het onvoorzien niet of niet tijdig aanleveren van leermiddelen door leveranciers en of producenten, dan wel wilde of politieke werkstakingen in het bedrijf van SchoolExpert; een algemeen gebrek aan grondstoffen, benodigde zaken en diensten, elektriciteitsstoringen, internetstoringen en algemene vervoersproblemen. Als SchoolExpert door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten voor zolang de overmacht duurt of de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de koper, zijnde leerling – deelnemer en of school en instelling, zonder te zijn gehouden tot schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden op basis van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.3. Privacybescherming: SchoolExpert handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
7.4. Intellectuele eigendomsrechten: de koper, zijnde leerling – deelnemer en of school – instelling, respecteert alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op geleverde leermiddelen volledig. SchoolExpert garandeert niet dat geleverde leermiddelen geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Schoolexpert zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Koper heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
7.5. Recht/bevoegde rechter: Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechter
7.6. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden: SchoolExpert behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Ingeval van wijzigingen/aanvullingen heeft de koper, zijnde leerling – deelnemer en of school - instelling wiens bestelling nog niet is afgeleverd bij het ingaan van de wijziging of met een lopende overeenkomst het recht deze te ontbinden binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving door SchoolExpert van wijzigingen/aanvullingen, en mits deze wijzigingen/aanvulling voor koper tot wezenlijk nadeel leiden”.

8. Aansprakelijkheid
8.1. SchoolExpert is niet aansprakelijk voor door koper of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is opzet of grove schuld.
8.2. Indien SchoolExpert uit hoofde van het vorige lid toch aansprakelijk kan worden gehouden is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag dat onder de (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering van SchoolExpert voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van SchoolExpert beperkt tot een maximum van tweemaal factuurbedrag met een maximum van € 5.000,-- per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
8.3. Koper vrijwaart SchoolExpert voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

Soest, januari 2021